Kalendarz

Kwiecień 2022 Maj 2022 Czerwiec 2022
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

BIP

Zbieramy nakrętki

Polona - biblioteka cyfrowa

Mała książka wielki człowiek

paczka literacka


Regulamin korzystania z biblioteki Email
poniedziałek, 11 sierpnia 2008 23:13

REGULAMIN BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PAKOŚCI

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Podstawę prawną wydania i stosowania Regulaminu stanowi :

1.
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539 z późniejszymi zmianami),
2.
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami),
3.
Ustawa o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz.U. z dnia 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)
4.
Statut Biblioteki Publicznej w Pakości

§ 2

Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki ma charakter powszechny.
Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne.

§ 3

1. Z wypożyczalni mają prawo korzystać wszyscy obywatele zamieszkali na terenie Polski.
2. Podpisując zobowiązanie do przestrzegania regulaminu, czytelnik stwierdza jednocześnie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
3. Przy zapisie do wypożyczalni zgłaszający się powinien:

a) okazać dowód tożsamości ze zdjęciem i adresem zamieszkania,
b) złożyć na karcie czytelnika zobowiązanie do przestrzegania regulaminu.

4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni
5. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy i szkoły.
6. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu. Osoby nietrzeźwe nie mogą korzystać ze zbiorów ani przebywać w lokalu bibliotecznym.

§ 4

1. Biblioteka ma prawo pobierać kaucje za wypożyczone książki i inne materiały biblioteczne w następujących przypadkach:

a) jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem Gminy Pakość – kaucję w zryczałtowanej wysokości 30 zł za każdy wypożyczony tom,
b) przy wypożyczeniu szczególnie cennych materiałów bibliotecznych – kaucję w kwocie co najmniej równej ich aktualnej wartości rynkowej (wielkość kaucji określa bibliotekarz).

2. Po upływie roku od pobrania kaucji, nie odebrana staje się własnością Biblioteki z przeznaczeniem na cele statutowe.

§ 5

Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

§ 6

1. Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć do 5 książek.
2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.
3. Biblioteka może na prośbę przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
4. Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.

§ 7

1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania wypożyczonych książek. Powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed wypożyczeniem i zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych książek odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala bibliotekarz, w zależności od aktualnej wartości rynkowej książki i stopnia jej uszkodzenia. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie
.3. Czytelnik może, za zgodą bibliotekarza, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki.

§ 8

1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w § 6 ust. 2, Biblioteka może pobierać opłaty w kwocie 2 zł od woluminu za każdy rozpoczynający się miesiąc po terminie zwrotu.
2. Czytelnik, do którego Biblioteka wysyła upomnienia w sprawie zwrotu książek, pokrywa ich koszty.
3. Jeżeli czytelnik mimo wysyłania upomnień odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
4. Biblioteka może podać do publicznej wiadomości nazwiska osób uchylających się od zwrotu książek.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9

Wszelkie życzenia i zażalenia należy kierować osobiście lub na piśmie do Kierownika Biblioteki Publicznej w Pakości przy ul. Szkolnej 2

§ 10

Czytelnik nie stosujący się do postanowień niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje bibliotekarz obsługujący czytelnika. Czytelnikowi przysługuje prawo wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy do Kierownika Biblioteki Publicznej.

Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.01.2009 r.

Poprawiony: środa, 16 maja 2012 21:39
 


Godziny Pracy

Poniedziałek - 08:00 - 16:00
Wtorek - 08:00 - 16:00
Środa - 08:00 - 16:00
Czwartek - 08:00 - 16:00
Piątek - 08:00 - 16:00
Zapraszamy!!

Zapowiedzi


W zbliżającym czasie brak zapowiedzi
Pokaż wszystkie wydarzenia

Zdjęcia

Kto nas ogląda?

Naszą witrynę przegląda teraz 158 gości 
Biblioteka Publiczna w Pakości